Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2020 της Μ.ΓΕΑ, για τη 2ετή Περιοδική Συντήρηση-Καθαρισμό Αποχετευτικού Δικτύου Στρ. Σούτσου – ΑΔΑ: 613Σ6-6ΕΜ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμφωνητικού – πλαίσιο, με ένα (1) συμβαλλόμενο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο συνολικό κόστος, για την περιοδική συντήρηση – καθαρισμό του κοινόχρηστου αποχετευτικού οριζόντιου δικτύου Στρατοπέδου Σούτσου, μετά των φρεατίων του, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 613Σ6-6ΕΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 17/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/02/2020