Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2020 της Μ.ΓΕΑ, για τη 2ετή Περιοδική Συντήρηση UPS του ΓΕΑ/ΚΕΠΙΧ – ΑΔΑ: ΩΚΝΕ6-5Δ4

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμφωνητικού – πλαίσιο, με ένα (1) συμβαλλόμενο,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο συνολικό κόστος, για τη συντήρηση UPS του ΓΕΑ/ΚΕΠΙΧ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΚΝΕ6-5Δ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/02/2020