Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2020 της Μ.ΓΕΑ, για τη 2ετή Περιοδική Συντήρηση-Επισκευή 10 Ανελκυστήρων – ΑΔΑ: 9Φ1Μ6-ΡΟ5

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμφωνητικού – πλαίσιο, με ένα (1) συμβαλλόμενο,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο συνολικό κόστος, για τη συντήρηση – επισκευή κάθε είδους βλάβης, δέκα (10) ανελκυστήρων, στα κτίρια των ΓΕΑ, ΥΠΕΠΑ και Στρατοπέδου Σούτσου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9Φ1Μ6-ΡΟ5

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/02/2020