Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη «Επισκευή (Repair) πέντε (5) τεμαχίων Υλικού NSN 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA»

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την «Επισκευή (Repair) πέντε (5) τεμαχίων Υλικού NSN 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €250.000,00 συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/03/2020