∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.04/2020) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Μοσχαρίσιων Κρεάτων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Μοσχαρίσιων Κρεάτων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ
∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Σ9Ν6-ΤΥ3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_04_2020_ΓΙΑ_ΜΟΣΧΑΡΙ_τελικο

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/03/2020