∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.03/2020) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Χοιρινών Κρεάτων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Χοιρινών Κρεάτων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ,με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΑ306-ΟΚΓ

τελικο_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_03_2020_ΓΙΑ_ΧΟΙΡΙΝΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/03/2020