∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.02/2020) για την Προμήθεια Ζυμαρικών – Οσπρίων – Ρυζιού προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Ζυμαρικών – Οσπρίων – Ρυζιού προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με
έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή
(χαμηλότερη τιμή ανα κατηγορία ειδών).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9Ω8Ε6-ΨΨΦ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_02_2020_ΓΙΑ_ΖΥΜΑΡΙΚΑ_ΟΣΠΡΙΑ_ΡΥΖΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/03/2020