Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 9/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Bearing, Συγκροτήματος Tail Rotor Drive, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:193598)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2020