Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 7/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Switcing Unit Power, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 193590)

Τ0 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2020