Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 22/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού, Κάλυψης Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/Φών (Ο/Ν: 193279)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων πυροσβεστικών Α/φων .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/03/2020