Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 19/20 του 201ΚΕΦΑ για τη Γενική Επισκευή Υλικού ‘’ACTUATOR NOSE WHEEL STEE’’, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6A (Ο/Ν:20EG01)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για τη γενική επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ T-6A (O/N:20EG01).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2020