Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 18/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’3-PHASE STATIC INVERTER’’, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ Embraer (Ο/Ν:19EE83)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Embraer (O/N:19EΕ83).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2020