Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ (04/20) για την Προμήθεια Αεροσφαιρών (Μπαλόνια) Ραδιοβόλισης προς Κάλυψη Αναγκών της – ΑΔΑ : 6ΜΜΡ6-Μ0Ο

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή, για την προμήθεια 2.700 τεμαχίων Αεροσφαιρών (Μπαλόνια) Ραδιοβόλισης,  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ  (35.000,00 €) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/02/2020