Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ (02/20) για την Συντήρηση – Υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης Επεξεργασία Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather (MSS) προς Κάλυψη Αναγκών της – ΑΔΑ : 65Η76-ΝΚΑ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή, για την συντήρηση – υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης / Επεξεργασίας /Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/02/2020