Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/20) για την Προμήθεια Διαφόρων Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας για Κάλυψη των Αναγκών του Εστιατορίου Λέσχης Αξιωματικών – Κεντρικού Κυλικείου της 112 Π.Μ.

H 112ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών θέματος .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/03/2020