Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/2020) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ – ΑΔΑ : 6ΡΝ66-ΜΜΓ

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή ανά υπό προμήθεια είδος. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (55.600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/02/2020