Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 03/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια (Purchase) Συστημάτων Καταγραφής Εικόνας, Ήχου και Δεδομένων (DVR) για Α/Φ της Π.Α.» – ΑΔΑ : ΩΕΑ06-7ΨΕ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια (Purchase) είκοσι εννέα (29) Συστημάτων Καταγραφής Εικόνας, Ήχου και Δεδομένων (DVR) για Α/Φ της Π.Α, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 210.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ δημοσίου) και απαλλασσομένου  ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν.2859/2000 άρθρο 27.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/04/2020