Διακήρυξη ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ. Δ. 5/20 για την προμήθεια “Ηλεκτρικών Ψυγείων και ηλεκτρικών κουζινών” ΑΔΑ: ΩΥΘΡ6-Π2Γ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια “ηλεκτρικών ψυγείων και ηλεκτρικών κουζινών”, στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €400.991,20 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/05/2020