∆ιακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (∆.01/20) της 117 ΠΜ για την Άπαξ Κοπή και Αποκοµιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/∆ Ανδραβίδας με ΑΔΑ: ΨΡΥΚ6-ΙΣΡ

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει µόνο της τιµής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι µισθώµατος την άπαξ κοπή και αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης εννιακοσίων οκτώ (908) στρεµµάτων από
ελεύθερους χώρους της Α/∆ Ανδραβίδας.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΡΥΚ6-ΙΣΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/03/2020