∆ιακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού υπ΄ αριθµ. 01 /20 της 116 ΠΜ για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για Ανάγκες Τροφοδοσίας – Λέσχης με ΑΔΑ: ΨΝΛ66-ΛΟΧ

Η 116 ΠΜ ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ -ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ & ΛΕΣΧΗΣ 116Π.Μ.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΝΛ66-ΛΟΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/02/2020