∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.2/2020) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Τυροκοµικών-Αλλαντικών-Σαλατών για Κάλυψη Αναγκών με ΑΔΑ: ΩΛ4Β6-ΕΥΝ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την
περιοδική προµήθεια τυροκοµικών-αλλαντικών-σαλατών, σύµφωνα µε το άρθρο 1
του Παραρτήµατος «Β» της παρούσης, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή
σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΛ4Β6-ΕΥΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/03/2020