∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.2/20 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κρεάτων – Κρεατοσκευασµάτων – Πουλερικών Προς Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: 6ΩΜΗ6-15Ψ

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την
προµήθεια κρεάτων, κρεατοσκευασµάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών
του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου
µε την υπογραφή σύµβασης χρονικής διάρκειας ενός έτους (για το ΚΕ∆Α/Χ µόνο
κατά την θερινή περίοδο, κατ΄εκτίµηση από 25 Ιουνίου έως 18 Σεπτεµβρίου 2020).

Η Διακήρυξη αναρτήθκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΩΜΗ6-15Ψ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/02/2020