∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 1/20 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών Προς Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: Ω2ΧΜ6-Λ3Α

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωµένη νωπή πατάτα) για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ από την ηµεροµηνία κατακύρωσης και για ένα ηµερολογιακό έτος, καθώς επίσης και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου από 15 Ιουνίου 2020 έως 18 Σεπτεµβρίου 2020 (κατ’ εκτίµηση), σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α», «Β» «Γ» και «∆» της παρούσης.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ”: Ω2ΧΜ6-Λ3Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/02/2020