∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.03/20) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Παγωτών για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας ΛεσχώνΠΚΑ-Κυλικείων με ΑΔΑ: 6Η9Φ6-Α47

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία θα προκύπτει από το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσηµων τιµοκαταλόγων έτους 2020 των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προµηθευτής, για την περιοδική προµήθεια παγωτών για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας οκτώ (8) µηνών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Η9Φ6-Α47

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/03/2020