Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Aριθμό 01/2020 της 35ΠΚΒ για την Προμήθεια Διατηρημένων Τροφίμων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδας με ΑΔΑ: Ω3Η16-ΑΞ9

Η 350 ΠΚΒ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο του 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια Διατηρημένων Τροφίμων,
ως Παράρτημα «Α» της παρούσας για την κάλυψη των αναγκών της 350 ΠΚΒ των
υποστηριζόμενων Μονάδων και για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1)
έτους με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και
τις ίδιες τιμές κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ειδών από άλλη διαγωνιστική διαδικασία Προϊστάμενης Αρχής, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, θα λύεται αυτόματα, χωρίς καμία απαίτηση από τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω3Η16-ΑΞ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/02/2020