Απόφαση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καφέ, ροφήματος σοκολάτας και γρανίτας για κάλυψη αναγκών της 112 ΠΜ (ΑΔΑ: 67Δ86-Χ4Ξ)

Η 112Π.Μ. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο,σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16,με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος(CPV)(χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογιστική αξία ανά είδος),για την προμήθεια διαφόρων τύπων Καφέ, Ροφήματoς Σοκολάτας, και Γάλακτος.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/02/2020