Απόφαση ∆ιενέργειας ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας της 115 ΠΜ για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσίας Καθαρισµού Χώρων των Κτιρίων (Σύναψη Συµφωνίας-Πλαίσιο) με ΑΔΑ: ΩΤ5Β6-ΦΨΞ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη
συµφωνητικού-πλαίσιο, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, µε αντικείµενο την
περιοδική παροχή υπηρεσίας καθαρισµού χώρων των κτιρίων της 115ΠΜ (CPV:
90911200-8), συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς ΦΠΑ) δεκαπέντε
χιλιάδων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (15.061,32 €).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΤ5Β6-ΦΨΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/02/2020