Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/20) για την Προμήθεια Διαφόρων Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας για Κάλυψη των Αναγκών του Εστιατορίου Λέσχης Αξιωματικών – Κεντρικού Κυλικείου της 112 Π.Μ.

H 112ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών θέματος .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.03/20) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Παγωτών για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας ΛεσχώνΠΚΑ-Κυλικείων με ΑΔΑ: 6Η9Φ6-Α47

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία θα προκύπτει από το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσηµων τιµοκαταλόγων έτους 2020 των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προµηθευτής, για την περιοδική προµήθεια παγωτών για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας οκτώ (8) µηνών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Η9Φ6-Α47

∆ιακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (∆.01/20) της 117 ΠΜ για την Άπαξ Κοπή και Αποκοµιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/∆ Ανδραβίδας με ΑΔΑ: ΨΡΥΚ6-ΙΣΡ

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει µόνο της τιµής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι µισθώµατος την άπαξ κοπή και αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης εννιακοσίων οκτώ (908) στρεµµάτων από
ελεύθερους χώρους της Α/∆ Ανδραβίδας.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΡΥΚ6-ΙΣΡ

Διακήρυξη ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ. Δ. 5/20 για την προμήθεια “Ηλεκτρικών Ψυγείων και ηλεκτρικών κουζινών” ΑΔΑ: ΩΥΘΡ6-Π2Γ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια “ηλεκτρικών ψυγείων και ηλεκτρικών κουζινών”, στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €400.991,20 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου

Ανακοινώνεται  ότι την 19.03.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου,  για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 22/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού, Κάλυψης Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/Φών (Ο/Ν: 193279)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων πυροσβεστικών Α/φων .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 21/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:19EC79-81)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την επισκευή  υλικών θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N:19EC79-81).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών για τον Καθαρισμό των Χώρων του Κτηρίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

Στο πλαίσιο έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) δέχεται προσφορές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων, με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 27 – Αθήνα.

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 315 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καστελίου

Ανακοινώνεται  ότι την  18.03.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 315 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καστελίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης και δικαίωμα παράτασης ενός ακόμη έτους.

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Ειδικών Όρων για την Ανάδειξη Αναδόχου «Αεροπορικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από, προς και εντός των ΗΠΑ» – ΑΔΑ : ΩΤΖ56-ΩΔ1

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου ειδικών όρων επικείμενου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου «Αεροπορικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από, προς και εντός των ΗΠΑ».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν  τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.