Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 141/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Rear Reservoir, Συγκροτήματος External Fuel System, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 193555)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/01/2020