Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 138/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Ραδιοβοηθήματος ILS/DME MARK-20A (Ο/Ν: 193554)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων ραδιοβοηθήματος .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/02/2020