Προκήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως του Δευτέρου (2ου) Ορόφου Ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α. σε Κτίριο επί της Λεωφόρου Μεσογείων 396

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης ή ως εμπορικής δραστηριότητας ή ως στέγασης Δημόσιας ή Δημοτικής Υπηρεσίας του δευτέρου (2ου) ορόφου του κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 396 στην Αγία Παρασκευή Αττικής, συνολικού εμβαδού 585,65 τ.μ., με την αποκλειστική χρήση συνολικά έξι (6) θέσεων στάθμευσης (αυτοκινήτων), ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.

Αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια: ΑΔΑ:ΨΥΨΕ6-29Φ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 31/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/02/2020