Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.05/19 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείου (Τυποποιημένων Σάντουιτς και Κρουασάν), για Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ:ΨΗΜ46-ΘΚΤ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και των Παραρτημάτων «Α», «Β», και «Γ» της παρούσης, για την προμήθεια διαφόρων Ειδών Κυλικείου (τυποποιημένων σάντουιτς και κρουασάν) προς κάλυψη των αναγκών Σμήνους Τροφοδοσίας και των Μερικών
Κυλικείων της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) στο σύνολο των Ειδών.
Σημειώνεται ότι η δύναται η κατάθεση προφοράς για μερικά από τα ανωτέρω Είδη,
πλην όμως η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο όλων των
«προσφερόμενων» Ειδών.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΗΜ46-ΘΚΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/12/2019