Απόφαση Μετάθεσης Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού 19/19 (Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Διακρίβωσης Προτύπων Συσκευών της ΥΠΗΔ) – ΑΔΑ: Ω8006-ΑΨΑ

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της Μ.ΓΕΑ, 19/19 (Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Διακρίβωσης Προτύπων Συσκευών της ΥΠΗΔ), για τη Δευτέρα, 16 Δεκ 19, ώρα 14:00 μμ.  Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού καθορίζεται η Τρίτη, 17 Δεκ 19 και ώρα 09:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω8006-ΑΨΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/12/2019