Επαναληπτικός Διαγωνισμός Έργου «Αποκατάσταση Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Α/Δ Αγχιάλου (111ΠΜ)» (111ΠΜ-19-01)- ΑΔΑ: ΩΣ7Ξ6-ΗΕΜ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/5031/Σ.1016/1558/25-11-19/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Α/Δ Αγχιάλου (111ΠΜ)»   με Α.Α: 86762 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΣ7Ξ6-ΗΕΜ

111ΠΜ-19-01_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ_SINGED

111ΠΜ-19-01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ_ΑΔΑΜ

111ΠΜ-19-01_ΤΕΥΔ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ_SINGED_

111ΠΜ-19-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ_SINGED

111ΠΜ-19-01_ΜΕΛΕΤΗ_signed

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/01/2020