Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 130/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Booster Pump, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193542)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/12/2019