Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 129/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Κινητήρα AF0076, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 193499)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/12/2019