Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 128/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Brake Assy , Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ G.V. (Ο/Ν:19EE69)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ G.V. (O/N:19EE69) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/12/2019