Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 35/19 για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων». ΑΔΑ:6ΚΖΓ6-ΕΙ0

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός  (1) έτους, για την«Παροχή Υπηρεσιών  Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων» προϋπολογισθείσας αξίας 263.442,96 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  6,27868 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/02/2020