Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 80/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Cowling, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193374)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/12/2019