Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 37/19 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Τριών (3) Πλήρων Αναισθησιολογικών Μονάδων προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS» – ΑΔΑ : 6Ω666-4ΨΗ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια τριών (3) πλήρων αναισθησιολογικών μονάδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 84.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 20.160,00€) ήτοι 104.160,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.          

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/01/2020