Διαγωνισμός Έργου “Εγκατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Προσέγγισης Βορείου Άκρου Δ/Π 135ΣΜ (135ΣΜ-17-01)” – ΑΔΑ: ΨΙΛΝ6-ΝΔ0

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ Φ916/5034/Σ.1081/25 Νοε 19/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: “Εγκατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Προσέγγισης Βορείου Άκρου Δ/Π 135ΣΜ” (135ΣΜ-17-01) με Α.Α: 86774 στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/01/2020