Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/19) για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ου ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ) – ΑΔΑ: Ω4216-ΟΩΞ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων , για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας .

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4216-ΟΩΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/01/2020