Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.30/19) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας, για την Εκτέλεση Εργασιών Ανάπτυξης Τμήματος Οπτικού Δακτυλίου Επικοινωνιών προς Κάλυψη Αναγκών της 110 Πτέρυγας Μάχης ΑΔΑ:63Κ26-ΣΘΖ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή στο σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης τμήματος οπτικού δακτυλίου επικοινωνιών προς κάλυψη αναγκών 110 Πτέρυγας Μάχης .

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 63Κ26-ΣΘΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/01/2020