Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/19) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (1ου ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – ΑΤΑ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΑΚ) -ΑΔΑ: ΩΡΩΤ6-54Μ

Η Δ.Ο.Υ.  Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων Μονάδων περιοχής Λάρισας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΩΤ6-54Μ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/01/2020