Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού 20/19 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 68ΗΤ6-ΩΣΞ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών του ΓΕΑ/ΚΜΗ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πενήντα επτά χιλιάδων,
οκτακοσίων Ευρώ (57.800,00 €), πλέον το ΦΠΑ 24%, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/02/2020