Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 128/19 για την Ετήσια Συντήρηση του Μαγνητικού Τομογράφου Siemens Magnetom Symphony (Sonata) του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:60ΖΩ6-9ΦΟ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60ΖΩ6-9ΦΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/01/2020