Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ . 123 /19 για την Ετήσια Λήψη Υπηρεσιών Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων HIS και LIS του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ψ8ΤΥ6-Ο3Κ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ8ΤΥ6-Ο3Κ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/01/2020