Προκήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως του Δευτέρου (2ου) Ορόφου Ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α. σε Κτίριο επί της Λεωφόρου Μεσογείων 396

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης ή ως εμπορικής δραστηριότητας ή ως στέγασης Δημόσιας ή Δημοτικής Υπηρεσίας του δευτέρου (2ου) ορόφου του κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 396 στην Αγία Παρασκευή Αττικής, συνολικού εμβαδού 585,65 τ.μ., με την αποκλειστική χρήση συνολικά έξι (6) θέσεων στάθμευσης (αυτοκινήτων), ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.

Αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια: ΑΔΑ:ΨΥΨΕ6-29Φ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 132/19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)-ΑΔΑ:9ΣΧΟ6-Β7Ο

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΣΧΟ6-Β7Ο

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού 20/19 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 68ΗΤ6-ΩΣΞ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών του ΓΕΑ/ΚΜΗ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πενήντα επτά χιλιάδων,
οκτακοσίων Ευρώ (57.800,00 €), πλέον το ΦΠΑ 24%, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Διαγωνισμός Έργου “Επαύξηση Ισχύος Δικτύου Χαμηλής Τάσης (117ΠΜ-18-01)” – ΑΔΑ: ΩΘ0Β6-Ν0Ψ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ Φ916/5910/Σ.1341/20 Δεκ 19/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: “Επαύξηση Ισχύος Δικτύου Χαμηλής Τάσης” (117ΠΜ-17-01) με Α.Α: 87078 στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 129/19 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6Ξ5Σ6-ΣΨΨ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ξ5Σ6-ΣΨΨ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/19) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (1ου ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – ΑΤΑ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΑΚ) -ΑΔΑ: ΩΡΩΤ6-54Μ

Η Δ.Ο.Υ.  Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων Μονάδων περιοχής Λάρισας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΩΤ6-54Μ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/19) για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ου ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ) – ΑΔΑ: Ω4216-ΟΩΞ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων , για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας .

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4216-ΟΩΞ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 37/19 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Τριών (3) Πλήρων Αναισθησιολογικών Μονάδων προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS» – ΑΔΑ : 6Ω666-4ΨΗ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια τριών (3) πλήρων αναισθησιολογικών μονάδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 84.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 20.160,00€) ήτοι 104.160,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.          

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.05/19 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείου (Τυποποιημένων Σάντουιτς και Κρουασάν), για Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ:ΨΗΜ46-ΘΚΤ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και των Παραρτημάτων «Α», «Β», και «Γ» της παρούσης, για την προμήθεια διαφόρων Ειδών Κυλικείου (τυποποιημένων σάντουιτς και κρουασάν) προς κάλυψη των αναγκών Σμήνους Τροφοδοσίας και των Μερικών
Κυλικείων της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) στο σύνολο των Ειδών.
Σημειώνεται ότι η δύναται η κατάθεση προφοράς για μερικά από τα ανωτέρω Είδη,
πλην όμως η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο όλων των
«προσφερόμενων» Ειδών.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΗΜ46-ΘΚΤ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 128/19 για την Ετήσια Συντήρηση του Μαγνητικού Τομογράφου Siemens Magnetom Symphony (Sonata) του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:60ΖΩ6-9ΦΟ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60ΖΩ6-9ΦΟ