Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως Ισογείου Καταστήματος Ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α. επί της Οδού Σούτσου 40, Αθήνα

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης ισόγειου καταστήματος Νο4  30τ.μ. με πατάρι 15τ.μ., επί της οδού Σούτσου 40, Αθήνα, συνολικού εμβαδού 45τ.μ.,  ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.

Αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια:  ΑΔΑ:7Μ3Ρ6-4Α9

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/11/2019