Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 113ΠΜ με υπ’ αριθμ. 06/2019 για την εκτέλεση εργασιών «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Δικτύου Ύδρευσης 113ΠΜ» με ΑΔΑ: 9ΗΣΨ6-ΥΣΒ

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού,
όσον αφορά την εκτέλεση εργασιών «αντικατάσταση κεντρικού αγωγού δικτύου
ύδρευσης 113ΠΜ», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας «δέκα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα» (19.950,00€), χωρίς ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/11/2019